ระบบตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ใช้ในวันที่ 18 - 19 มกราคม 2563

ข้อมูลบัณฑิต
เลขที่ปริญญา :
ชื่อ - นามสกุล :
ชื่อปริญญา :
เลขที่นั่ง :
สถานะ :
รายงานตัวเข้าร่วมการซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร เมื่อ :
DD/MM/YYYY
หมายเหตุ :
  • การรายงานตัวเข้าร่วมการซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรสามารถดำเนินการได้ที่ โต๊ะรับรายงานตัวของฝ่ายทะเบียน
    ( บริเวณด้านล่าง ศูนย์ประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 )
    ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 09.30น.
  • หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัว
    • สำหรับบัณฑิตสัญชาติไทย ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักศึกษา หรือหลักฐานแสดงตัวตนอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง
    • สำหรับบัณฑิตต่างชาติ ใช้บัตรนักศึกษา หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานแสดงตัวตนอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง